Sprawdzenie poprawności dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja wstępna oferentów i ocena ofert

Wsparcie w procesie poprawnego ofertowania

Współudział w doborze dostawców i podwykonawców

Kontrola terminowości i koordynacja robót wzajemnych w trakcie realizacji inwestycji

Nadzór w trakcie montażu

Wsparcie techniczne w trakcie dostawy i odbioru konstrukcji